Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1thesisAdvisor_keyword:Maziero, Carlos Alberto906.42%0.00
2thesisAdvisor_keyword:Gregio, Andre Ricardo Abed886.28%0.00
31533.78%0.08
4thesisAdvisor_keyword:Albini, Luiz Carlos Pessoa533.78%0.00
5type_keyword:Dissertação503.57%0.00
6thesisAdvisor_keyword:Bona, Luis Carlos Erpen de463.28%0.00
7thesisAdvisor_keyword:Duarte Junior, Elias Procopio453.21%0.00
8type_keyword:Tese423.00%0.00
9subject_keyword:Ciência da computação332.35%0.00
10subject_keyword:Teses312.21%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
1402100.00%0.11